1080p Politics - การเมือง Video – คลิปวีดีโอ

FILE : OFFICE OF Election Commission of Thailand(ECT) | แฟ้มภาพ สำนักงาน กกต.

OFFICE OF Election Commission of Thailand(ECT). An independent government agency and the sole election management body of Thailand. Located in The Government Complex

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (อังกฤษ: Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า กกต. (ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

To download please click here. [1] [2]